DIREKTØRENS ORD 2010

Nordlandssykehuset hadde i 2010 et positivt regnskapsresultat på 156,7 millioner kroner, noe som er 10,7 millioner bedre enn resultatkravet. En kontrollert drift og målrettet jobbing med tiltaksplan har ikke minst muliggjort våre store utbyggingsprosjekt. Dette er noe vi lykkes med takket være stor innsats fra alle ansatte.

16. september 2010 ble det første spadetaket for bygging av nytt sykehuset i Vesterålen tatt. I 2010 startet vi også byggetrinn 2 ved den somatiske virksomheten i Bodø. Gammel bygningsmasse skal renoveres og nybygg skal føres opp. Vi er svært glad for å være i gang med byggeprosjektene som vil gi nordlendingen et enda bedre helsetilbud.

Det nye sykehuset i Vesterålen er planlagt ferdig i 2014, i Bodø skal byggetrinn 2 være sluttført innen utgangen av 2017. Samlet budsjett for byggeprosjektene er på nærmere 3,6 milliarder kroner.

Byggeprosjektene innebærer også store utfordringer for oss. Vi skal hele tiden drive vårt sykehus til beste for pasienten, samtidig som vi moderniserer og bygger nytt. Derfor har vi et betydelig fokus på sikkerhetstiltak i forbindelse med brannsikkerhet og det foretas løpende analyser for å avdekke risikomomenter i byggeprosjektene. Vårt mål er at byggeprosjektene ikke skal påføre pasienter, ansatte og omgivelser skader eller ulemper knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Vi vil i noen år fremover stå overfor store utfordringer knyttet til den operative virksomhetens evne til fleksibilitet, midlertidige løsninger og flytteprosesser. I 2011 etablerer vi en organisatorisk enhet som skal bistå klinikkene med ivaretakelse av disse forhold og den løpende kommunikasjon med utbyggingsprosjektet.

1. januar 2012 innføres samhandlingsreformen i Norge. I 2010 etablerte vi en egen samhandlingsavdeling i Nordlandssykehuset. Samhandling med kommunene er et sterkt prioritert område for oss og i inneværende år har vi etablert regionale samarbeidsorganer med kommunene i vårt nedslagsfelt for å styrke samarbeidet og dialogen med kommunene. I 2010 ble det også etablert to kommunale preobservasjonsplasser, en i Saltdal og en i Meløy.

I 2010 ble vi utfordret på kvalitet. Den utfordringen har vi møtt med største alvor. På oppdrag fra styret ble det høsten 2010 iverksatt en ekstern gjennomgang av internkontroll- og kvaltetsikringssystemet i foretaket. Vesentlige mangler ble avdekket og meget stort arbeid med dokumentasjon av våre prosedyrer og økt anvendelse av kvalitetssystemet Docmap ble iverksatt og videreføres med full tyngde i 2011.

En rekke andre tiltak for å styrke arbeidet med økt kvalitet og pasientsikkerhet er også i gang: Sjekkliste for trygg kirurgi er innført, det er foretatt en omfattende kartlegging av sykehusdødelighet som skal hjelpe oss å avdekke pasientskader over tid, vi skal i større grad ta i bruk tverrfaglige team i diagnostikk og behandling og vi har startet med pasientsikkerhetsvisitter der undertegnede og medisinsk direktør møter ansatte ut i klinikken. Nordlandssykehuset er også pilot i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender som ble lansert 27. januar i år. Vi er pilot for tiltak som er knyttet opp mot lederskapets fokus på pasientsikkerhet. Dette involverer også styret.

2010 har vært et år preget av forbedringsarbeid på mange fronter. Jeg er meget tilfreds med at hele organisasjonen har hatt et markert fokus på våre kjerneverdier; kvalitet, trygghet og respekt. Dette er vårt aller viktigste fokus fremover!


Paul Martin Strand
Direktør