PASIENTSIKKERHET OG KVALITET

I 2010 ble det satt et ekstra fokus på pasientsikkerhet og kvalitet. Styret vedtok i styresak 39/2010 (se link under) å etablere tiltak for å styrke pasientsikkerheten og kvalitetsarbeidet.

I styresak 42/2010 ble det vedtatt 10 konkrete tiltak for det videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. Tiltakene er sammenfallende med de anbefalingene som ble gjort av den eksterne revisjonen. Høsten 2010 ble opprettet en egen intern kampanjegruppe som skulle følge opp dette arbeidet.

En rekke tiltak er satt i gang, ikke minst full gjennomgang av helseforetakets kvalitetssystem Docmap. Her skal alle styrende prosedyrer, rutiner, avvikssystem og dokumenter som omfatter sykehusdriften finnes.

Nordlandssykehuset er også et av pilotsykehusene i den nasjonale kampanjen for pasientsikkerhet, I trygge hender, som ble lansert 27. januar 2011. Foretaket er pilot for tiltak som er knyttet opp mot lederskapets fokus på pasientsikkerhet. Det vil si pasientsikkerhetsvisitter, pasientsikkerhetskultur og involvering av styret i pasientsikkerhetsarbeidet.