FORSKNING OG UTDANNING

Nordlandssykehuset er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon og har et nært samarbeid med universitet og høgskoler. Helseforetaket har egne forskningssentre innen både somatisk og psykiatrisk forskning.

Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og praksisinstitusjon for leger, legespesialister, psykologer, spesialpsykologer, sykepleiere, spesialsykepleiere og en rekke andre faggrupper som arbeider i sykehus.

Beate Brinchmann er psykologspesialist og har vært ansatt ved Nordlandssykehuset siden 2001. Hennes studie er rettet inn mot et rehabiliteringsprosjekt (Jobbhuset) for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Jobbhuset tilbys pasientene mens de er innlagt ved rehabiliteringsavdelingen på Nordlandssykehuset.

Arbeidet med å etablere Jobbhuset som prosjekt startet i 2005 og prosjektet ble realisert i 2007. Intervjustudien som foregår nå ble påbegynt i 2010.

– De fleste med alvorlige psykiske lidelser angir lønnet arbeid som en viktig målsetning. Likevel viser forskning at bare 10-20% av mennesker med alvorlige psykiske lidelser som har mottatt behandling, har arbeid. Også i Norge viser studier en alarmerende høy arbeidsledighet i denne gruppen og det er blant annet mangelfull tilgang på adekvate tiltaksprogrammer i hjelpeapparatet som nevnes som en av årsakene. En av grunnene til at vi startet Jobbhuset var for å hindre for tidlig uføretrygd hos våre pasienter og bedre samhandlingen mellom ulike aktører som Helsevesen, Nav og attføringsbedrifter. Intervjustudien er et ledd i å forsøke å finne ut om vårt prosjekt lykkes i dette, forklarer Beate Brinchmann.

Brinchmann håper forskningen hennes vil gi bedre kunnskap om hva mennesker med alvorlige psykiske lidelser selv mener er virksomme faktorer ved utarbeidelse av tiltak rettet mot arbeidslivet, avklaring av rettigheter i forhold til ytelser og andre meningsfulle aktiviteter. Det vil også si noe om hva de selv mener er viktig å vurdere når slike tiltak skal evalueres. Videre vil prosjektet kunne si noe om på hvilken måte det er viktig at ulike aktører samhandler om rehabilitering. Dette gjelder aktører i det psykiske helsevern, NAV og attføringsbedrifter.