RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2010
     
Basisramme 3 2 236 713 637
Aktivitetsbasert inntekt 3 693 997 188
Annen driftsinntekt 3 54 468 042
Sum driftsinntekter 2 2 985 178 867
     
Kjøp av helsetjenester 4 229 070 269
Varekostnad 5 316 820 683
Lønn og annen personalkostnad 6/7 1 578 879 528
Ordinære avskrivninger 10 163 560 296
Nedskrivning 10 1 441 287
Annen driftskostnad 5/8 519 365 248
Sum driftskostnader 2 809 137 310
Driftsresultat 176 041 556
     
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER    
     
Finansinntekt 9 1 470 525
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 12 0
Annen finanskostnad 9 -20 767 861
Netto finansresultat -19 297 335
ÅRSRESULTAT 156 744 221
     
OVERFØRINGER    
Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller 15 0
Overført til/fra annen egenkapital 15 156 744 221
Sum overføringer 156 744 221