KONTANTSTRØMOPPSTILLING

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER NOTE 2010
     
Årsresultat 15 156 744 221
Ordinære avskrivninger 10 163 560 296
Nedskrivninger varige driftsmidler 10 1 441 287
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 7 -236 577 816
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler   255 748
Øvrige resultatposter uten kontanteffekt 22 3 646 527
Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld 22 138 383 075
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 227 453 338
     
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER    
Innbetalinger ved salg av driftsmidler   180 000
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler 10 -352 042 277
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler 17 -7 648 998
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -359 511 275
     
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER    
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 17 161 000 000
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 17 -22 560 000
Endring foretakskapital med kontanteffekt    
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 138 440 000
     
Netto endring i likviditetsbeholdning 1 6 382 063
Likviditetsbeholdning pr 01.01. 1 62 774 057
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 1/14/18 69 156 120
Bankinnskudd ført opp som fordring på RHF   -431 199 768
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.   69 156 120
     
Ubenyttet trekkramme i konsernkontoordningen   118 800 232