BALANSE - EIENDELER

EIENDELER NOTE 31.12.2010
     
Anleggsmidler    
Immaterielle driftsmidler    
Immaterielle eiendeler 10 10 287 444
Anlegg under utførelse 10 1 558 332
Sum immaterielle eiendeler 11 845 776
     
Varige driftsmidler    
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 1 907 175 145
Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende 10 201 498 588
Anlegg under utførelse 10 702 204 728
Sum varige driftsmidler 2 810 878 461
     
Finansielle anleggsmidler    
Andeler i felleskontrollert virksomhet 11 0
Andre finansielle anleggsmidler 12 77 711 274
Pensjonsmidler 7 189 819 672
Sum finansielle anleggsmidler 267 530 946
Sum anleggsmidler 3 090 255 183
     
OMLØPSMIDLER    
Varer 5 38 568 080
     
Fordringer    
Fordringer på selskap i samme konsern 18 2 845 787
Øvrige fordringer 13 39 161 308
Sum fordringer   42 007 096
     
Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 69 156 120
Sum omløpsmidler 149 731 295
SUM EIENDELER 3 239 986 471