BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 31.12.2010
     
Egenkapital    
Innskutt egenkapital    
Foretakskapital 15 100 000
Annen innskutt egenkapital 15 1 975 203 351
Sum innskutt egenkapital 1 975 303 351
     
Opptjent egenkapital    
Fond for vurderingsforskjeller 15 0
Udekket tap/Annen egenkapital 15 -566 214 826
Sum opptjent egenkapital -566 214 826
Sum egenkapital 1 409 088 525
     
Gjeld    
Avsetning for forpliktelser    
Pensjonsforpliktelser 7 152 356 076
Andre avsetninger for forpliktelser 16 67 620 547
Sum avsetninger for forpliktelser   219 976 623
     
Annen langsiktig gjeld    
Gjeld til Helse Nord RHF 17 526 080 000
Sum annen langsiktig gjeld    
     
Kortsiktig gjeld    
Skyldige offentlige avgifter   87 676 460
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 18 409 568 466
Annen kortsiktig gjeld 17 354 354 238
Sum kortsiktig gjeld 851 585 165
Sum gjeld 1 597 641 788
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 847 454 894