Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

PÅVIRKNING AV YTRE MILJØ

Foretaket påvirker det ytre miljø i liten grad. Dette skjer i hovedsak gjennom avfallsproduksjon og forbruk av energi til oppvarming, belysning og maskiner. Kjemikaliebruk i laboratorievirksomheten ved den største enheten samles i separat anlegg og avhendes som spesialavfall.

I statistikkene inngår Somatiske og psykiatriske sykehus i Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF hadde i 2010 et totalt energiforbruk på 48,2 mill. kwt, fordelt med 40,5 mill. kwt på elektrisk kraft og 7,7 mill. kwt på olje. I forhold til 2009 innebærer dette en reduksjon i totalt energiforbruk på om lag 1,6 % som trolig skyldes normal års - variasjon.

Vannforbruket for Nordlandssykehuset HF i 2010 er på 155173 m3. Dette er en økning på 16,9 % siden 2009. Økte tall kan skyldes økte tappinger pga. uutbyggingsprosjektet. Måleperioden for Nordlandssykehus er for kort til å gi en trendanalyse.

I 2010 leverte foretaket fra seg om lag 1262 tonn avfall fordelt på alle sykehus. Dette er en økning fra 2009 på 2,5 %. Avfallsmengden holder seg dermed stabil etter en stor nedgang på 28 % året tidligere. Hvis situasjonen fortsetter kan dette være starten på en positiv trend.