Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

PASIENTSIKKERHET OG KVALITET

Nordlandssykehuset jobber etter spesialisthelsetjenestens kjerneverdier; Kvalitet – trygghet, respekt. Arbeidet med å sikre god pasientsikkerhet og kvalitet har vært organisert med klinikkvise kvalitetsgrupper, kvalitetsutvalg for somatikk og psykiatri, samt strategisk kvalitetsutvalg. Etter den såkalte kirurgisaken ble det iverksatt en rekke tiltak for å styrke dette arbeidet.

Styret iverksatte en ekstern revisjon av internkontroll og kvalitetssikringssystemet i Nordlandssykehuset HF. Revisjonen konkluderte med at det var en gjennomgående bevissthet om og positive holdninger til kvalitet og kontroll i foretaket, men at system for internkontroll og kvalitet hadde til dels vesentlige mangler.

I styresak 39/2010 vedtok styret å etablere tiltak for å styrke pasientsikkerheten og kvalitetsarbeidet, og at det i sammensetningen av ny toppledelse i foretaket skulle være medisinsk kompetanse som har dette som hovedoppgave. I styresak 42/2010 ble det vedtatt 10 konkrete tiltak for det videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. Tiltakene er sammenfallende med de anbefalinger som ble gjort av den eksterne revisjonen. Det ble opprettet en kampanjegruppe som skulle følge opp arbeidet, og framdriften har vært meget god. Kampanjegruppen ble avviklet 1.3.11, men arbeidet fortsetter i 2011.