Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

FRAMTIDIG UTVIKLING

Statsbudsjettet legger opp til samlet aktivitetsvekst på 1,4 % i 2011. Styret i Helse Nord har vedtatt at områder med lange ventetider og fristbrudd, samt psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling skal prioriteres. Som i 2010 er det fortsatt et mål om å vri aktiviteten fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling.

Nordlandssykehuset HF har i 2011 krav om regnskapsmessig overskudd på 32 mill kr. Ved behandlingen av budsjettet for 2011 ble det lagt til grunn et negativt budsjettavvik for 2010 på 10 mill kr. Dette ga en styringsutfordring på 89,4 mill kr. Av det forbedrede resultatet på omlag 20 mill kr, var nær 8 mill kr en engangseffekt i forbindelse med avregning av ISF for 2009. Omstillingsutfordringen er dermed redusert med ca 12 mill kr fra forutsetningene som lå til grunn ved behandling av budsjettet, noe som styrker sikringen for 2011 tilsvarende. Dette er et viktig bidrag da marginene er små, så det vedtatte omstillingsarbeidet må fortsette.