Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

FINANSIELL RISIKO

Nordlandssykehuset HF finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets og Helse Nord RHFs prioriteringer.

Den likvide situasjonen i 2011 anses tilfredsstillende ut fra forutsetninger om lånefinansiering og driftsmessig balanse jf ovenfor. Den finansielle risiko er knyttet både til evne til håndtering av omstillingskrav i 2011, samt kort- og langsiktig finansiering av investeringer.

Da størstedelen av sykehusets inntekter kanaliseres via Helse Nord RHF og staten, anses kredittrisikoen lav. Erfaringsmessig må det påregnes moderate tap på krav i tilknytning til øvrige kundefordringer. Det er pr 31.12.10 avsatt 1,0 mill kr til dekning av latente tap på fordringer.